Електротехніка в будівництві (С-41, С-42, ЗС-41)


Студент групи С-41 Владислав Василенко 23.11.2018 р. взяв участь у обласній науково-практичній конференції викладачів та студентів "Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві" на базі МММК ДВНЗ "ПДТУ" з дослідженням "Квантовий комп’ютер: вражаючий стрибок ІТ-революції", яке дуже зацікавило учасників і отримало велику кількість схвальних відгуків. Вітаємо Владислава!


Програма навчальної дисципліни "Електротехніка в будівництві" для спеціальності 5.06010101

Робоча програма навчальної дисципліни "Електротехніка в будівництві" для спеціальності 5.06010101


Методичні рекомендації з підготовки, проведення та захисту лабораторних робіт з електротехніки  
Зошит "Звіти з лабораторних робіт"(для групи С-41)
Зошит "Звіти з лабораторних робіт"(для групи С-42)

Модуль 1. Електричні кола постійного та змінного струму.

Змістовий модуль 1. Електричне поле

Заняття №1. Лекція по темі 1. Електричне поле.У форматі PDF Д.з. Данілов, §§1.1-1.8.

Змістовий модуль 2. Електричні кола постійного струму

Заняття №2. Лекція по темі 2.1. Електричний струм. ЕРС і її джерела.У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.1-2.7.

Заняття №3. Лекція по темі 2.2. Електричне коло та його елементи. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.8-2.12.

Заняття №4. Лекція по темі 2.3. Схеми електричних кіл, їх ділянки. Закони Кірхгофа, їх застосування. У форматі PDF Д.з. Данілов, §2.13.

Заняття №5. Практичне заняття №1. Розрахунок електричних кіл.

Заняття №6. Лабораторне заняття №1. Перевірка законів Ома і Кірхгофа та їх використання при розрахунку електричних кіл. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 3. Електромагнетизм.

Заняття №7. Лекція по темі 3.1. Магнітне поле. Сила Ампера. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§3.1-3.6.

Заняття №8. Лекція по темі 3.2. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§3.10-3.17.

Змістовий модуль 4. Однофазні електричні кола змінного струму.

Заняття №9. Лекція по темі 4.1. Змінний струм. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§4.1-4.4.

Заняття №10. Лекція по темі 4.2. Кола змінного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§5.1-5.9,5.12.

Заняття №11. Лабораторне заняття №2. Дослідження нерозгалуженого електричного кола синусоїдального струму з індуктивністю та активним опором. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 5. Трифазні електричні кола.

Заняття №12. Лекція по темі 5.1. Трифазна система. З’єднання фаз. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§6.1-6.3.

Заняття №13. Лекція по темі 5.2. Чотирипровідна схема. Потужність трифазної системи. У форматі PDFД.з. Данілов, §§6.4-6.7.

Заняття №14. Лабораторне заняття №3. Дослідження трифазного кола, з’єднаного зіркою. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Заняття №15. Підсумкове заняття за модулем 1 "Електричні кола постійного та змінного струму".
Питання для підготовки.
Задача 1 і методика її розв’язання.


Модуль 2. Електричні машини. Енергозабезпечення в будівництві.Пропонується скористатися літературою під №№  6, 16 у наведеному нижче списку рекомендованої літератури.

Теми для самостійної роботи із складу модулю №2:

Тема 11. Передача енергії і електроспоживання У форматі PDF

Тема 12. Електричні мережі будівельних майданчиків У форматі PDF

Тема 13. Електропрогрів бетону та ґрунту У форматі PDF

Теми 11 - 13 одним файлом У форматі PDF

Задачі 1, 2, 3 із рекомендаціями по розв’язанню У форматі PDF

Змістовий модуль 6. Електричні вимірювання.

Заняття №16. Лекція по темі 6. Електричні вимірювання. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§11.1-11.10.

Змістовий модуль 7. Трансформатори.

Заняття №17. Лекція по темі 7.1. Трансформатори. Устрій і робота. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§7.1-7.4.

Заняття №18. Лекція по темі 7.2. Спеціальні трансформатори. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§7.5-7.7.

Змістовий модуль 8. Електричні машини постійного струму.

Заняття №19. Лекція по темі 8.1. Генератори постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.1-9.8.

Заняття №20. Лекція по темі 8.2. Двигуни постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.9-9.12.

Заняття №21-22. Лабораторне заняття №5. Дослідження роботи двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 9. Електричні машини змінного струму.

Заняття №23. Лекція по темі 9.1. Асинхронний двигун. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.1-8.4. Презентація . Методична розробка (для викладачів)

Заняття №24. Лекція по темі 9.2. Пуск і реверс асинхронних двигунів. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.7,8.9,8.12.

Заняття №25. Лекція по темі 9.3. Синхронні машини. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.13-8.14. Презентація

Заняття № 26. Практичне заняття №2. Розв’язання задач по темі "Електричні машини"

Змістовий модуль 10. Електропривод.

Заняття №27. Лекція по темі 10. Електропривод. У форматі PDF Д.з. Зайцев, §§5.1-5.4.

Змістовий модуль 11. Передача енергії і електроспоживання.

Самостійна робота 1. Передача енергії і електроспоживання. У форматі PDF Зайцев, §§3.1-3.5.

Змістовий модуль 12. Електричні мережі будівельних майданчиків.

Самостійна робота 2. Електричні мережі будівельних майданчиків. У форматі PDF Зайцев, §§4.1-4.4.

Змістовий модуль 13. Електропрогрів бетону та ґрунту.

Самостійна робота 3. Електропрогрів бетону та ґрунту. У форматі PDF Зайцев, §§9.1-9.3.

Змістовий модуль 14. Електричне освітлення на будівельних майданчиках.

Заняття №28. Лекція по темі 14. Електричне освітлення на будівельних майданчиках. У форматі PDF Д.з. Зайцев, §§10.1-10.4.
Презентация по теме

Заняття №29. Практичне заняття №3. Розрахунок електричного освітлення.

Змістовий модуль 15. Електрообладнання зварювальних установок.

Заняття № 30. Лекція по темі №15. Електрообладнання зварювальних установок. У форматі PDF Д.з. Зайцев, §§6.1-6.5.

Змістовий модуль 16. Електробезпека в будівництві.

Заняття №31. Лекція по темі 16. Електробезпека в будівництві У форматі PDF Д.з. Зайцев, §§11.1-11.5.

Заняття №32. Підсумкове заняття за модулем 2.
Перелік питань для підготовки

Залік


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Данилов И.А., Иванов П.М.
Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа, 1989. - 752 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення

2. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов/ В.А.Гаврилюк, Б.С.Гершунский, А.В.Ковальчук, Ю.А.Куницкий, А.Г.Шаповаленко - Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. - 480 с.

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

3. Евдокимов Ф.Е.
Общая электротехника: Учебник для учащихся неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, стереотипное. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.: ил.

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення 4. Нудлер Г.И., Тульчин И.К.
Электротехника и электрооборудование зданий: Учебник для строительных специальностей техникумов. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1984. - 368 с., ил.

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення 5. Синдеев Ю.Г.
Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - издание 15-е, стереотипное. Ростов на Дону: Феникс, 2013. - 407 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення

6. Електротехніка у будівництві: підручник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко та ін.; за ред. В. М. Охріменка; Харків. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 384 с.
Електронна версія У форматі PDF

Клацніть для збільшення 7. Немцов М.В. Немцова М.Л.
Электротехника и электроника. /Для студентов технических специальностей образовательных учреждений среднего профессионального образования. Академия: 2007.- 213 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 8. Попов В.С., Николаев С.А.
Общая электротехника с основами электроники. М.: Энергия, 1972. - 504 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення

9. Афанасьева Н.А., Булат Л.П.
Электротехника и электроника: Учеб. пособие для студентов вузов. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 181 с.
Афанасьева Н.А., Ерофеева И.А.
Электротехника и электроника: Примеры расчета контрольных заданий для студентов факультета заочного обучения. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 45с.
Електронна версія:

10. Щербакова Ю.В.
Шпаргалка по общей электротехнике и электронике. Ответы на экзаменационные билеты. М.: Аллель-2000, 2005. - 64 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення

11. Поляков В.А.
Электротехника: Учеб. пособие для учащихся 9 и 10 классов. М.: Просвещение, 1982 г. 239 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

12. Жеребцов И.П.
Электрические и магнитные цепи. Основы электротехники. Л.: Энергоатомиздат. 1982. - 216 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

12+1. Матуско В.Н.
Общая электротехника: Учеб. пособие для студентов неэлектротехнических специальностей вузов. Новосибирск, Сибирская государственная геодезическая академия, 2003 г.
Електронна версія: У форматі CHM

Клацніть для збільшення

14. Нефёдова Н.В. и др.
Карманный справочник по электронике и электротехнике. Ростов на Дону, Феникс, 2008, 283 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

15. Петленко Б.И. и др.
Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования. М.: Академия, 2003, 320 с.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

16. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А.
Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. М.: Академия, 2008, 128 с.
Електронна версія:


Задачники з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

1. Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В..
Задачник по общей электротехнике с основами электроники. Учебное пособие для техникумов. М.: Высш. школа. - 1983. 368 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

2. Новиков П.Н., Кауфман В.Я.
Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники. Учебн. пособие для средн. проф.-техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1985. - 232 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу


Лабораторний практикум з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

Алиев И.И.
Виртуальная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике/ Учеб. пособие по "Электротехнике и электронике" для студентов неэлектротехнических специальностей. М.: РадиоСофт, 2003. - 112 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU


Науково-популярна та довідкова література

Клацніть для збільшення

Анатолий Томилин
Мир электричества: Научно-популярное издание. - М.: Дрофа. - 304 с.: ил.
Електронна версія: Читати в браузері

Клацніть для збільшення

Шнейберг Я.А.
История выдающихся открытий и изобретений. Электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника. М.: Изд. дом МЭИ, 2009. - 118 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Фролов В.В.
Язык радиосхем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1988. - 128 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Электротехника и электроника
Наглядные пособия, таблицы, схемы. РНПО Росучприбор, Южно-Уральский госуниверситет.
Електронна версія: У форматі PDF


Студентам заочної форми навчання

Питання для самоконтролю при вивченні дисципліни "Електротехніка в будівництві"

Питання для підготовки до іспиту


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Програма Multisim 12


Грецький алфавіт

Умовні графічні позначення в електричних схемах