Вища математика (С-21)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Вища математика" для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика" для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"


Модуль 1. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри. Комплексні числа

Заняття № 1. Лекція по по темі 1. Вища математика як навчальна дисципліна. У форматі PDF

Заняття № 2. Лекція по темі 2. Дії над матрицями і векторами. У форматі PDF

Заняття № 3. Семінарське заняття по темі 2. Дії над матрицями.

Заняття № 4. Лекція по темі 3. Визначники квадратних матриць. У форматі PDF

Заняття № 5. Семінарське заняття по темі 3. Знаходження визначників квадратних матриць.

Заняття № 6. Лекція по темі 4. Системи лінійних рівнянь. У форматі PDF

Заняття № 7. Семінарське заняття по темі 4. Розв’язання систем лінійних рівнянь.

Заняття № 8. Лекція по темі 5. Комплексні числа, їх алгебраїчна та геометрична інтерпретація.

Заняття № 9. Лекція по темі 6. Тригонометрична і показникова форми комплексних чисел, дії над ними.

Заняття № 10. Семінарське заняття по темі 6. Дії над комплексними числами.

Заняття № 11. Контрольна робота №1 за ЗМ1 "Лінійна алгебра. Комплексні числа"


Змістовий модуль 2. Векторна алгебра і аналітична геометрія

Заняття № 12. Лекція з теми 7. Вектори та координати.

Заняття № 13. Лекція з теми 8. Рівняння лінії на площині. У форматі PDF У форматі PDF

Заняття № 14. Лекція з теми 9. Дослідження взаємного розміщення прямих. У форматі PDF

Заняття № 15. Семінарське заняття по темі 9. Дослідження взаємного розміщення прямих.

Заняття № 16. Лекція по темі 10. Коло та сфера. У форматі PDF

Заняття № 17. Лекція по темі 11. Еліпс та еліпсоїд. У форматі PDF

Заняття № 18. Семінарське заняття. Коло та сфераЮ, еліпс та еліпсоїд.

Заняття № 19. Лекція по темі 12. Гіпербола та гіперболоїд.У форматі PDF

Заняття № 20. Лекція по темі 13. Парабола та параболоїд.У форматі PDF

Заняття № 21. Семінарське заняття. Гіпербола та гіперболоїд обертання. Парабола та параболоїд обертання.

Заняття № 22. Лекція за темою 14. Задачі лінійного програмування.

Заняття № 23. Семінарське заняття за темою 14. Розв’язання задач лінійного програмування.

Заняття № 24. Контрольна робота №2 за ЗМ2 "Векторна алгебра та аналітична геометрія".


Модуль 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

Заняття № 25. Лекція по темі 15. Диференціальне числення функції однієї змінної. У форматі PDF

Заняття № 26. Лекція по темі 16. Основні теореми диференціального числення. У форматі PDF

Заняття № 27. Семінарське заняття. Розв’язання прикладних задач із допомогою похідної.

Заняття № 28. Лекція по темі 17. Поняття функції багатьох змінних. Частина 1. Поняття функції багатьох змінних. У форматі PDF Частина 2. Дослідження функції багатьох змінних. У форматі PDF Частина 2. Дослідження функції багатьох змінних. У форматі PDF

Заняття № 29. Семінарське заняття. Розв’язання прикладних задач на екстремуми функцій багатьох змінних.

Заняття № 30. Лекція по темі 18. Невизначений інтеграл. У форматі PDF

Заняття № 31. Лекція по темі 19. Визначений інтеграл. У форматі PDF

Заняття № 32. Семінарське заняття. Розв’язання прикладних задач з допомогою визначених інтегралів.

Заняття № 33. Лекція по темі 20. Обчислення площ і об’ємів за допомогою подвійного інтеграла. У форматі PDF

Заняття № 34. Семінарське заняття по темі 16. Обчислення площ і об’ємів із допомогою подвійного інтегралу.

Заняття № 35. Лекція по темі 21. Диференціальні рівняння першого порядку. У форматі PDF

Заняття № 36. Семінарське заняття по темі 21. Розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку.

Заняття № 37. Лекція по темі 22. Диференціальні рівняння другого порядку. У форматі PDF

Заняття № 38. Семінарське заняття по темі 22. Розв’язання диференціальних рівнянь другого порядку.

Заняття № 39. Лекція по темі 23. Ряди.

Заняття № 40. Семінарське заняття по темі 23. Дослідження рядів на збіжність.

Заняття № 41. Контрольна робота №3 за ЗМ3 "Інтегральне числення і диференціальні рівняння".


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Овчинников П.П. та ін.
Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра: Аналітична геометрія: Вступ до математичного аналізу: Диференціальне і інтегральне числення / П. П. Овчинников, Ф. П. Яремчук, В. М. Михайленко. - 3-те вид., випр. - К.: Техніка, 2007. - 600 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення

1. Овчинников П.П. та ін.
Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 2: Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. Оптимізація і керування. Теорія ймовірностей. Числові методи. - 3-те вид., випр. - К.: Техніка, 2004. - 792 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

3. Овчинников П.П. та ін.
Вища математика: 3б. задач: У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення: Навч. посібник для студ. виш. техн. навч. закл. / X. І. Гаврильченко, С. П. Полушкін, П. С. Кропив'янський та ін., за заг. ред.. П.П.Овчинникова. - К.: Техніка. 2003. - 279 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення

4. Овчинников П.П. та ін.
Вища математика: 3б. задач: У 2 ч. Ч. 2: Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди. Рівняння мат. фізики. Стійкість за Ляпуновим. Еле-менти теорії ймовірностей і мат. статистики. Методи оптимізації і задачі керування. Варіаційне числення. Числові методи: Навч. посіб. для студ. виш. техн. навч. закл./П. П. Овчинников. П. С. Кропив’янсьюій, С. П. Полушкін та ін., за заг. ред.. П.П.Овчинникова. - К.: Техніка, 2003. - 376 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

5. Данко П.Е. и др.
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1: Учеб. пособие для вузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Кожевникова Т. Я. - 6-е изд. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Издательство «Мир и Образование», 2003. - 304 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

6. Данко П.Е. и др.
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: Учеб. пособие для вузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Кожевникова Т. Я. - 6-е изд. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Издательство «Мир и Образование», 2003. - 416 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

7. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л.
Математика: учеб. для техникумов – М.: Высш. шк., 1991. – 480 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

8. Выгодский М.Я.
Справочник по высшей математике. - М.: АСТ:Астрель, 2006. - 991 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

9. Кремер Н.Ш.
Высшая математика для экономистов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям – М.: Высш. шк., 2008. – 479 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

10. Кремер Н.Ш.
Высшая математика для экономистов: Практикум для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям – М.: Высш. шк., 2007. – 479 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу


Студентам заочної форми навчання

Питання для самоконтролю при вивченні дисципліни "Вища математика"

Питання для підготовки до іспиту


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму


Грецький алфавіт