Робоча програма навчальної дисципліни "Великомасштабні знімання"

Змістовий модуль 1. Вимоги до великомасштабних топографічних планів і карт. Вибір масштабу зйомки й висоти перетину рельєфу

Тема 1.1. Історія розвитку великомасштабних зйомок (самостійна робота) [1],с. 5-18

Тема 1.2. Візуалізація цифрових образів на екрані комп’ютера (самостійна робота)[1], с. 19-21

Заняття 1. Тема 1.3. Нормативні акти України, що становлять законодавчу базу в області геодезії, картографії й великомасштабних знімань

Заняття 2. Тема 1.4. Вимоги, що висуваються до планів і карт при геологорозвідувальних роботах та проектуванні і будівництві меліоративних систем

Заняття 3. Тема 1.5. Вимоги, що висуваються до топографічних планів великого масштабу, використовуваним для будівництва

Заняття 4. Тема 1.6. Фактори, що впливають на вибір масштабу зйомки й висоти перетину рельєфу

Заняття 5. Тема 1.7. Обґрунтування вибору масштабу зйомки для різних потреб економіки

Заняття 6. Практичне заняття №1. Вибір масштабу зйомки для різних потреб економіки

Заняття 7. Тема 1.8. Розрахунки висоти перетину рельєфу, необхідної й достатньої на різних стадіях інженерних робіт

Заняття 8. Практичне заняття №2. Розрахунки висоти перетину рельєфу на різних стадіях інженерних робіт

Заняття 9. Семінарське заняття за змістовим модулем 1.

Змістовий модуль 2. Методи й точність створення геодезичної основи для великомасштабних зйомок

Заняття 10. Тема 2.1. Державна геодезична мережа України і її густота

Заняття 11. Тема 2.2. Геодезична (планова), нівелірна (висотна) та гравіметрична мережі

Тема 2.3. Проектування геодезичних мереж (самостійна робота) [1], с.61-65

Заняття 12. Тема 2.4. Геодезичні мережі спеціального призначення. Геодезичний моніторінг Державної геодезичної мережі

Заняття 13. Практичне заняття №3. Розв’язання задач по методах і точності створення геодезичної основи

Тема 2.5. Прилади, використовувані для створення геодезичної основи при великомасштабних зйомках (самостійна робота) [1], с. 71 - 85

Тема 2.6. Розрахунки точності теодолітного ходу (самостійна робота) [1], с. 86

Тема 2.7. Розрахунки точності планового й висотного положення опознака, визначеного із прямої і зворотної багаторазової зарубок (самостійна робота) [1], с. 87 - 88

Тема 2.8. Точність прив’язки опознаків висотними ходами (самостійна робота) [1], с. 89 - 91

Заняття 14. Семінарське заняття за змістовим модулем 2.

Змістовий модуль 3. Методи й технологія великомасштабних зйомок

Заняття 15. Тема 3.1. Стереотопографічний метод зйомки

Заняття 16. Тема 3.2. Фототеодолітна зйомка

Заняття 17. Тема 3.3. Комбінована зйомка

Заняття 18. Практичне заняття №4. Розв’язання задач із стереотопографічного методу і фототеодолітної та комбінованої технологій великомасштабних зйомок

Заняття 19. Тема 3.4. Мензульна зйомка

Заняття 20. Тема 3.5. Тахеометрична зйомка

Тема 3.6. Нівелювання поверхні (самостійна робота) [1], с. 116 - 117

Тема 3.7. Зйомка забудованих територій (горизонтальна і вертикальна) (самостійна робота) [1], с. 118 - 122

Заняття 21. Тема 3.8. Використання цифрових моделей місцевості й ортофотокарт при великомасштабних зйомках

Тема 3.9. Оновлення планів і карт (самостійна робота) [1], с. 131 - 136

Заняття 22. Практичне заняття №5. Розв’язання задач з мензульної та тахеометричної технологій великомасштабних зйомок

Заняття 23. Семінарське заняття за змістовим модулем 3

Змістовий модуль 4. Оцінка точності великомасштабних топографічних зйомок

Заняття 24. Тема 4.1. Планова точність зйомок

Заняття 25. Тема 4.2. Дослідження, виконані по оцінці точності зображення рельєфу на великомасштабних топографічних планах і картах

Заняття 26. Тема 4.3. Визначення фактичної точності зображення рельєфу на топографічних планах і картах

Тема 4.4. Визначення точності рисовки рельєфу на топографічному стереометрі (самостійна робота) [1], с. 155 - 157

Тема 4.5. Техніко-економічні показники зйомок (самостійна робота) [1], с. 158

Заняття 27. Тема 4.6. Використання методів математичної статистики для оцінки точності топографічних зйомок і виводу емпіричних формул

Заняття 28. Тема 4.7. Експериментальне визначення помилки узагальнення рельєфу на великомасштабних топографічних планах

Заняття 29. Практичне заняття №6. Розв’язання задач з оцінки точності великомасштабних топографічних зйомок

Заняття 30. Семінарське заняття за змістовим модулем 4

Питання для підготовки до іспиту


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Баканова В.В.
Крупномасштабные топографические съёмки. - М.: Недра, 1983. - 184 с.
Електронна версія: У форматі PDF


Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня 1998 року № 353-XIV

Порядок побудови Державної геодезичної мережі, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646

Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. № 56